Harare
Harare
Bulawayo
Mon - Fri / 08:00 - 17:00
|
info@ruralteachers.co.zw
|
+263776129336
Mon - Fri / 09:00 - 19:00
|
info@ruralteachers.co.zw
|
+263776129336
BE A MEMBER

(ARTUZ Shona Updates). Hurumende ngaivheneke nekuchimbidza mararamiro evarairidzi

23 Ndira 2020

Tinofara semhuri yeArtuz kuti varairidzi varipasi peboka redu vakaramba vakatsika madziro kuti hurumende ngaiwedzere muhoro.Kusawirirana kuripo pakati pemushandirwi nemushandi hakukwanisiki kugadziriswa nemutemo weudzvanyiriri unoti munhu haafanirwi kunge asiri pabasa kwemazuva anodarika gumi nemana.

Isu seAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, (ARTUZ) takaona kuti hurumende haina kana hanya neupenyu hwevarairidzi ,saka tinoti kuratidzira murunyararo ndiyo nzira ingatoshanda sezvo irimo mubutiro rebumbiro remutemo wenyika.

Tinokorokotedza varwi veArtuz nevamwewo varwi nekuramba kuvhunditsirwa nemutsindo webete wanga uchiburitswa nehurumende.

Vabereki vakachekeresa mari dzezvikoro ,havana kuita muono wemamiriro akaita kunze .Kurwa kwemadiramhamba uku kwakonzeresa kuti uswa hwutsokodzerwe .Tunokurudzira kuti vabereki vambotaurawo nehurumende inemangoromera iyi kuti vana vasaramba vachirumwa nenyuchi dzaitira mukoko mumusha.

Parikuda mushandirapamwe wemuifungo pakati pevapakuri vefundo nevatumidziri vevadzidzi uye kuonesana pamanyepo akaitwa nemubati wehomwe yehurumende mugwaro ravo re Kugadzirisa upfumi papeji 270 ,apo vakaita chitsiidzo chekuti vaizoisa fundo pamberi zvichifambidzana nedonzvo ra2020 remubatanidzwa weAfrika.

Tinoti vatungamiriri vezvikoro vanofanirwa kupfira mate muchikomba pamanyepo avarikusvitsa kuvamiriri vemushandirwi uye madhundundu anoona mafambisirwo emabasa mumatunhu,ekuti zvose zvirikutsvedza senhanzva munzira uye kuteera kwemandorokwati kwozvose muzvikaoroopaganda. Hurumende ngaizive kuti mombe dzakangosungwa asi dzamirira gejo kuti kurima kutange .Variridzi vanoti hadzirimi kana mukomana wemombe asati apihwa muripo unogutsa.

Tinoti basa richatanga kana hurumunde yakumura mujiza wayo werudado ,yatambira nekugadzirisa gwembe ranetsa vapakuri vefundo.

ARTUZ DENDE REZIVO

+263775438618/776129336/775643192/+263772 295 315

Follow us onTweeter: @ARTUZ_teachers

Like our Facebook page: Rural teachers Union in Zimbabwe

Website:
www.ruralteachers.co.zw

H

Related Posts

Leave a Reply