Harare
Harare
Bulawayo
Mon - Fri / 08:00 - 17:00
|
info@ruralteachers.co.zw
|
+263776129336
Mon - Fri / 09:00 - 19:00
|
info@ruralteachers.co.zw
|
+263776129336
BE A MEMBER

(ARTUZ Tonga Updates) Kutamvanana chiindi nizyakajulwa izikolo

19/01/2020

Mumviki yakusanguna yakujulwa kwazikolo mumunyaka wa2020, kwakaba akutamwanana kupati lolo muzikolo ziingi. Twakabona bayiisi biingi basika Ku ikumi lamusanu alimwi amusanu yazyuulu (65000), balabayiminini abatakwe bayiminini kabakachilwa kubweda kumilimu akambo akukachilwa kwamfulumende kupa bayiisi imali yakufola intu loko.

Bayiisi bakakaka tumali ntubakali bapegwa amfulumende  kabalokwaamba kuti ntumali otu tupegwa bankala akambo kakuti tuche alubo tumali otu, tatukonzyi kuwula nochiba chintu pe. Pesi ntwakuyanda kujala bayiisi kumeso. Chintu chibakali kuyanda bayiisi, kufola mali iyelana ayakuAmerica njibakali kufola muli Kunkumunamasamu 2018.

Chiindi Sikuyiya mupati wamfulumende uyendelazya  zyamali Mtuli Ncube, naakamba kuti takwe imali njibelede kuyungizigwa, babeleki bamfulumende biingi kuswanizya bayiisi bakaleka kuinka kulimu. Takwe nikwakayiigwa pe mumazuba ane, mumviki yakusanguna yakujulwa kwazikolo.

Twakabona kuvhula kwatwambo takutajatwa kabotu kwabayiisi biingi kuswanizya kuyowesegwa abapati babo bazikolo. Tusungwazya Bapati bazikolo kuti balemeke zyelelo zvabayiisi. Muli bwane abwasanu wemviki yakujulwa kwazikolo kwakali kulangililwa kuti kwalikuzoyeta mpindu mbotu kubayiisi pesi takwe nchibakafola chintu loko. Lwakaba lwiimbo lwamazuba onse. Tumali ntubajana twakali kufwisa nsoni izyakuti twakamanina mukugada mabbasi. Kutanta kwazintu muzintolo mumviki njiyeyo kwakapa kuti muyiisi asyale kaatakwe nchafola pe. 

Ambulisunu bayiisi tabakonzyipe kuinkilila kunembo kabayiisya mumviki itobela akambo kakuti tabakwe nchakulya azimwi kuti babwede kumulimu akubeleka changuzu. Mfulumende welede kuyanda akulemeka lwiiyo akambo kakuti, kufumbwa muntu nchachita chakazwa kulwiyo lwabayiisi.

ARTUZ INFORMATION DEPARTMENT

+263775438618/776129336/775643192 777301562/776076417

Follow us onTweeter: @ARTUZ_teachers

Like our Facebook page: Rural teachers Union in Zimbabwe

Website:
www.ruralteachers.co.zw

:


Related Posts

Leave a Reply