Harare
Harare
Bulawayo
Mon - Fri / 08:00 - 17:00
|
info@ruralteachers.co.zw
|
+263776129336
Mon - Fri / 09:00 - 19:00
|
info@ruralteachers.co.zw
|
+263776129336
BE A MEMBER

ARTUZ TONGA UPDATES— Zipanzi zyobilo achimwi, zyayeta lupyopyongano kubabeleki bamfulume yaZimbabwe

28 February 2020

Mutabi uyimikilila bayiisi we ARTUZ ulimukusola loko kupambanisigwa kulojuchitilwa babeleki bamfulumende kupa kuti baanzane. Babeleki bonse bamfulumende balikulanda kujatilwa imali yakuzopa basilumamba izyo zyapa kuti kube akwaanzana akati kababeleki bamfulumende.

Tulizi kuti basilumamba boonse tabakozitambula ezyo akambo kakuti balizi kuti balokuyanda kujatwa kumeso amfulumende kuti bapapile benzinyina. Kufumbwa ulokuyendelezya inkani eyi, Oyo muntu ngaulokulwana abantu bonse ibali munyika kuswanizya babeleki boonse.

Akambo kakuti iswebo tuyanda inyika yesu njitwakazyalilwa izyakuti tatukozumina pe chintu chilibobo kuti chizochitike munyika. Alubo tuyanda kusungwazya mupati wanyika baMnangagwa kuti balangisisye loko mbubelede kuyiyendelezya eyi nyika.

BeARTUZ balokukumbila boonse bayimikilila babeleki kuti balembele mupati wenyika kuti alangisyise twambo otu.

Ipenzi lilimunyika talimani akambo ka Garrison shop pe, pesi lilamana kuti katulokupanga izyintu zyesu zyakuuzya.

Zimbabwe yelede kufambana kulungisya zintu zyayo zipa kuti nyika iyinkilile kunembo.

Zyachitwa a mfulumende zilayosya bayendelezya zyamuteto muZimbabwe. Kugwisya mari kumuntu ufola tumali tunini kulokupa basilumamba abakapokola, chitondezyo chakukachilwa akubula maano kwamfulumende yesu. Tuzolwana loko kuti tupegwe imali intu loko amfulumende.

Cheelelo chalwiiyo chilokudyamizigwa amfulumende kweenda mukutabbadala bayiisi imali iwula. Ezyi zyintu zyelede kuyimikila kazitana kujeya babeleki bamfulumende.

ARTUZ tiikoyimikila kuwambulape kusikila mfulumende wanzwisisya nzibayanda babeleki bayo.

ARTUZ INFORMATION DEPARTMENT

+263775438618/776129336/775643192/777301562

Follow us onTweeter: @ARTUZ_teachers

Like our Facebook page: Rural Teachers Union in Zimbabwe

Website:
www.ruralteachers.co.zw

Related Posts

Leave a Reply